LuxuryEstate
Gratis voor Android
Installeren

De versie van uw browser wordt niet langer ondersteund. Werk het bij voor een betere ervaring.

De ingestelde taal is Nederlands switch to English | Nee, bedankt

Gebruiksvoorwaarden

INTRODUCTIE

De website en de smartphone-en tabletapplicaties van LuxuryEstate.com ("LuxuryEstate", "Content" of "Website") worden geëxploiteerd door Luxury Media Limited gevestigd te Mansfield Street 9, W1G9NY Londen, UK.
Het gebruik van alle diensten ("Diensten") of de content aangeboden door LuxuryEstate geeft de gebruiker de status van gebruiker ("Gebruiker"). LuxuryEstate staat gebruikers toe advertenties te bekijken van waardevol ontroerend goed en om in contact te komen met makelaars en professionals die hun advertenties publiceren op LuxuryEstate.
Het volgende deel omschrijft de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") die van toepassing zijn wanneer LuxuryEstate gebruikers toegang geeft tot en het gebruik van hun diensten. Ter aanvulling, zijn de doeleinden en behandelingsmethoden van de persoonsgegevens van de gebruikers omschreven in het onderdeel gewijd aan de privacy, het privacybeleid ("Privacybeleid").
We vragen u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Door het bezoeken of gebruiken van LuxuryEstate, verklaart u dat U bewust bent van de gebruiksvoorwaarden en deze accepteert. Indien u de gebruiksvoorwaarden hieronder omschreven niet accepteert, is het gebruik van de website niet toegestaan.
Alle verwijzingen in deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid aangeschreven als "wij /onze/ons" verwijzen naar Luxury Media Limited, alle verwijzingen naar "u / uw / jouw" verwijzen naar de Gebruiker. Deze Gebruiksvoorwaarden samen met het Privacybeleid vormen de gehele overeenkomst tussen ons en de gebruiker in relatie tot het gebruik van LuxuryEstate en vervangen alle voorgaande afspraken en overeenkomsten tussen ons en de gebruiker.

GEDRAGSCODE

LuxuryEstate is geen makelaarskantoor. De data met betrekking tot ontroerend goed beschikbaar op LuxuryEstate is geplaatst door derde partijen, makelaars en aannemers. De details, informatie, foto's, video's en eigenschappen ("Details") van de gebouwen worden in goed vertrouwen geplaatst op LuxuryEstate, we verifiëren niet en daarom kunnen we geen garantieverklaring geven over de correctie of volledigheid. We adviseren u alle details van de woning te controleren met de makelaar en/of aannemer voor de besluitname of enige actie die is gekoppeld aan een woning gepubliceerd op LuxuryEstate. Als u uitsluitend vertrouwd op de details op de website, dan doet u dat op eigen risico.
U erkend en accepteert dat u zelf verantwoordelijk bent dat de apparatuur (computer, smartphone, tablet, etc.) die u gebruikt om toegang te krijgen tot de inhoud, de functies heeft die nodig zijn voor het gebruik van LuxuryEstate, en om de compatibiliteit te controleren.
U dient ons systeem of deze website niet op een ongepaste manier gebruiken, in het bijzonder is het verboden om (te hacken in) het veiligheidssysteem te manipuleren of om de werking van onze systemen en onze website te veranderen, of om al het voorgaande te begaan. Dit omvat het introduceren van virussen, trojaanse paarden, wormen, logic boms of andere manieren die kunnen schaden of technische schadelijk zijn.
U dient geen gebruik te maken of proberen gebruik te maken van geautomatiseerde programma's (inclusief, zonder beperking tot, spiders of web crawler) om toegang te krijgen tot onze systemen of de website, of om te zoeken, weer te geven of het verkrijgen van links naar enig onderdeel van deze website, tenzij het geautomatiseerde programma zich identificeert in het gebruikersveld van de makelaar en zich houdt aan het Robots Exclusion Protocol (robots.txt).
Elke keer dat u de functies en diensten op LuxuryEstate gebruikt of contact opneemt met andere gebruikers, makelaarskantoren, makelaars of aannemers, moet u voldoen aan de inhoud en de normen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld.

REGISTREREN

Door te registeren bij LuxuryEstate verklaart de gebruiker ouder te zijn dan 18 jaar, de gebruiker verzekerd dat de door hem/haar verschafte informatie waar, kloppend, actueel en compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid de gegevens te actualiseren en om ons te informeren over veranderingen in uw registratie. Ondanks dat sommige onderdelen van LuxuryEstate voor iedereen toegankelijk zijn zonder dat registeren vereist is, vereisen sommige diensten dat de gebruiker inlogt om zijn identiteit te controleren.
Wanneer u zich registreert voor de diensten, gaat u akkoord met de ontvangst van e-mails over de activiteiten, andere diensten van LuxuryEstate, en af en toe aanbiedingen van derde partijen. U kunt uw communicatievoorkeuren wijzigen en uitschrijven voor deze communicatie op elk moment op de gebruikers profiel pagina.
Bij de registratie van de gebruiker wordt er gevraagd een wachtwoord aan te maken, u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van het wachtwoord en het beperken van de toegang tot de computer, de gebruiker wordt verantwoordelijk gehouden voor alle activiteiten die bij de toegang met het wachtwoord worden uitgevoerd. Als u van mening bent dat iemand uw account heeft geopend zonder uw toestemming, neem dan onmiddellijk contacts met ons op

INZENDINGEN AAN LUXURYESTATE

Door het inzenden van foto's, video's en anderen bestanden ("Bestanden") naar onze website, geeft u ons het niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijk recht en de gratis licentie om (a) te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen en dit materiaal te bewerken en (b) deze rechten te sublicentiëren. Wij betalen geen enkele vergoeding voor dit materiaal, en we behouden het recht om het naar eigen inzicht op elk moment te verwijderen of wijzigen.
U verklaart en garandeert dat u de noodzakelijke rechten heeft om ons dit recht te garanderen. We willen dit materiaal publiceren op onze website in overeenstemming met onze procedures, mits het materiaal niet illegaal is, obsceen, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch of op een andere manier onderworpen kan worden door bezwaren van onze kant.

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

We streven ernaar om te kunnen garanderen dat onze website en diensten altijd voor u beschikbaar zijn, maar we kunnen niet garanderen dat de website of onze diensten continu foutloos of zonder onderbreking zullen functioneren. Soms kan het zijn dat door vereist onderhoud of actualisatie de website en onze diensten niet beschikbaar zijn, zonder dat dit vooraf gecommuniceerd is, echter proberen we de offline periode tot een minimum te beperken. We accepteren geen aansprakelijkheid voor de onderbrekingen of het verlies van diensten. We reserveren het absolute recht te veranderen, op te schorten of stopzetting van ieder onderdeel van de website of diensten, inclusief de toegang ertoe.

DERDEN

LuxuryEstate bevat data verstrekt door derden en aanvaard geen aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden in dit materiaal. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van alle claims of geschillen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met dergelijke geschillen met derden.
Onze website kan links bevatten naar producten, diensten en/ of websites van van derden die niet bij ons aangesloten zijn. We hebben geen controle over de producten, diensten of websites van deze derden en we geven geen garantie of nemen geen verantwoordelijkheid voor hen. Onze site kan advertenties bevatten van derden, wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuistheden of misleidende advertenties, deze verantwoordelijkheid licht uitsluitend bij de adverteerder. Links of advertenties op onze website moeten niet worden opgevat als een goedkeuring door ons van welke aard ook.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De diensten en alle Materialen op LuxuryEstate, inclusief maar niet gelimiteerd tot, activiteiten die betrekking hebben op het ontwerp, ontwikkeling, kopie, zoekresultaten, beelden, graphics, structuren, lay-out en de onderliggende softwarecodes zijn beschermd door copyright en handelsmerken en zijn onderworpen aan het intellectueel eigendom van Luxury Media Limited en haar licentiegegevens. Onze logo's samen met onze handelsmerken en/ of merken mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder een door ons vooraf schriftelijke toestemming.
Alle rechten zijn voorbehouden, behalve voor de gelimiteerde licentierechten hieronder uitdrukkelijk verleend. U mag geen enkel materiaal of informatie aangeboden op onze website reproduceren, herplaatsen, verzenden of verspreiden zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Echter, heeft u het beperkte recht op toegang tot onze Diensten en het ophalen, bekijken en afdrukken van de content voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons het recht, om naar ons eigen inzicht zonder aankondiging, uw licentie voor het gebruik van onze diensten te beëindigen en om de toegang tot onze website te beperken.

GARANTIE DISCLAIMER

LuxuryEstate en gerelateerde diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en zoals "beschikbaar", we geven geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk of impliciet. U gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat het gebruik van onze Website en Diensten op eigen risico is, we verwerpen uitdrukkelijk alle garanties, uitgesproken of geïmpliceerd, inclusief, zonder limiet tot, garanties met betrekking tot kwaliteit, geschikt voor elk doel, compatibiliteit, betrouwbaarheid, correctheid, compleetheid, tijdloosheid, toegang of gebruik. We nemen geen verantwoordelijkheid en bieden geen garantie dat de diensten vrij van gebreken, fouten en/ of weglatingen zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid de kwaliteit, adequaatheid, volledigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de geboden informatie en diensten te beoordelen en controleren. De beschrijvingen van ontroerend goed en andere informatie verstrekt op LuxuryEstate is bedoeld voor informatie- en marketingdoeleinden en ondanks dat we deze tonen in goed vertrouwen, accepteren we in geen enkel geval de verantwoordelijkheid voor zijn juistheid. De pagina's met ontroerend goed aanbiedingen op onze website zijn geen verklaringen van eigendom deze zouden rechtstreeks bij de makelaar die het ontroerend goed in beheer heeft beschikbaar moeten zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de potentiële kopers/ huurders de juistheid vast te stellen van alle getoonde beschrijvingen of woningen en het is de verantwoordelijkheid van de makelaars de juiste en correcte omschrijvingen te leveren voor de woningen die zij tonen op onze website.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen enkel geval zullen wij noch onze directeuren, aandeelhouders, medewerkers, agenten of leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, incidentele, speciale of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van LuxuryEstate. Als u niet akkoord gaan met deze of een deel van deze Gebruiksvoorwaarden of als u bezwaren of vorderingen heeft jegens ons of onze leveranciers in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, dan is de enige en exclusieve oplossing het gebruik van onze diensten direct te beëindigen.
Niettegenstaande het voorgaand geschreven, is deze clausule niet bedoeld om de wettelijke rechten die een Gebruiker kan hebben als een consument die niet kunnen worden uitgesloten te beperken, nog op enige wijze onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken richting u in geval van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid.

SCHADELOOSSTELLING

De Gebruiker gaat akkoord, ons en onze partners, aandeelhouders, functionarissen, directeuren, medewerkers en aannemers te vrijwaren van alle verantwoordelijkheid, van alle vorderingen of eisen gesteld door derden voortkomend uit het gebruik van onze diensten, de overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, of de schending door u van enig intellectueel eigendomsrecht of ander rechten van van een andere persoon of entiteit.

WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We behouden het recht, op ieder moment, naar eigen inzicht, deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen worden op onze website gepubliceerd en gaan in op het moment van publicatie. Indien u de website blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd, aanvaardt u dergelijke wijzigingen. We behouden het recht tot verandering, opschorting of beëindiging van alle of een deel van de diensten, op ieder moment, voor iedere gebruiker met of zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk richting u of een andere partij mochten wij ons recht tot verandering, opschorting of beëindiging uitvoeren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld en vastgesteld in overeenstemming met de wet van Luxemburg en de partijen komen overeen dat eventuele geschillen in de rechtbanken van Luxemburg zal worden opgelost, echter kunnen we ingrijpen in elk betrokken rechtsgebied om onze intellectuele eigendomsrechten te handhaven. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank of bevoegde rechter, dan zal de ongeldige of onuitvoerbare bepaling worden vervangen door een bepaling die intentie van de originele bepaling weerspiegelt voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

ALGEMEEN

De titels van deze Gebruiksvoorwaarden worden enkel voor het leesgemak gebruikt en hebben geen wettelijke of contractuele betekenis. We mogen deze Overeenkomst op elk moment overdragen, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving en bij een dergelijke overdracht worden ontheven van enige verplichting uit deze gebruiksvoorwaarden. Uw mag uw rechten, of sublicenties niet overdragen of toewijzen indien anders omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Vertraging, gebrek aan uitvoering of toepassing van enig recht van deze Gebruiksvoorwaarden door ons, ten aanzien van een schending door u of anderen kan niet worden opgevat als een afwijzing van een dergelijke rechtsvordering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden veroorzaakt door omstandigheden de buiten onze controle vallen.
Luxury Media Limited gevestigd te Mansfield Street 9, W1G 9NY, Londen, UK.
Het bedrijf is geregistreerd in Engeland en Wales met KvK-nummer: N.8352407

Privacyregels

INTRODUCTIE

De website LuxuryEstate.com, de applicaties voor smartphones en tablets LuxuryEstate ("LuxuryEstate", "Content" of "Website") worden geëxploiteerd door Luxury Media Limited gevestigd te Mansfield Street 9, W1G 9NY Londen UK, het bedrijf is geregistreerd in Engeland en Wales met KvK-nummer N.8352407.
Alle verwijzingen in dit beleid aangeschreven als "wij /onze/ons" verwijzen naar Luxury Media Limited. Het gebruik van diensten ("Diensten") aangeboden door LuxuryEstate of enkel toegang tot de content geeft de gebruiker de status van Gebruiker ("Gebruiker"). LuxuryEstate respecteert de privacy van gebruikers en is toegewijd tot het beschermen van de persoonlijke informatie verzameld door onze Website. Deze privacyregels ("Regels") bepalen de manier waarop wij informatie verzamelen en gebruiken voor iedere gebruiker.
Door het gebruiken van onze diensten, gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze Regels.
LuxuryEstate is geen makelaarskantoor: wij bieden zichtbaarheid aan ontroerend goed advertenties aangeboden door makelaarskantoren, particuliere makelaars, aannemers en derden.

VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als een gebruiker de website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, kan u gevraagd worden zekere persoonlijke informatie, contactinformatie zoals naam, telefoonnummer en e-mail te verstrekken. Mogelijk kunnen we ook informatie verzamelen over hoe u LuxuryEstate gebruikt, inclusief onderzoek naar woningen en pagina's die u bekijkt, naar de adverteerders of partners die u benaderd of naar de e-mailberichten die u naar hen stuurt. In geval van mobiele applicaties, kan de locatie waar u zich bevindt, bijvoorbeeld om aanbiedingen in de buurt te laten zien worden verzameld. Tot slot kunnen we ook informatie verzamelen uit de correspondentie die u met ons kan hebben. Doorgaans, verwijzen we hiernaar als "informatie".
Alle formulieren waar u persoonlijke informatie zou kunnen invoeren op onze Website hebben aanvinkhokjes zodat u kunt accepteren of weigeren om ons toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE

Uw informatie stelt ons in staat om u te voorzien van toegang tot alle delen van deze Website en de door u gevraagde diensten en functies te leveren. We kunnen de informatie verzamelen voor het herkennen van patronen die we kunnen gebruiken in onze marketing en om ons te helpen ontwikkelen, beheren, ondersteunen en verbeteren van onze diensten en functies.
We kunnen Uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen voor uw mening over onze diensten en om u sporadisch te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze Website of in onze diensten. Waar u toestemming heeft gegeven, kunnen we Uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen met informatie over iedere ander product of diensten geboden door ons of door onze partners of adverteerders die voor u van belang kunnen zijn.
Als u van gedachten veranderd over het feit dat u in de toekomt benaderd wilt worden, neem dan hier contact met ons op en laat het ons weten. Waar u toestemming heeft gegeven door derden benaderd te worden, kunnen we Uw informatie beschikbaar maken voor hen. De informatie die u invoert in ieder van de formulieren die wij aanbieden, waarbij u contact kunt opnemen met de adverteerder wordt door ons beoordeeld en daarna verzonden naar de adverteerder die u gekozen heeft om te contacteren. Dit helpt hen U een meer persoonlijke service aan te bieden. We kunnen de adverteerder ook details van uw laatste zoekopdracht verschaffen om hen te helpen de woning die beter past bij uw wensen te vinden. Als u geregistreerd bent als gebruiker en aangemeld op het moment dat u de adverteerder contacteert, verschaffen we ook uw instellingen om hen te helpen om meer gepersonaliseerde diensten aan u te leveren.

TOEGANG TOT DE INFORMATIE DIE U VERSCHAFT OF WIJ VERZAMELEN

We behouden toegang tot de persoonlijke informatie die we van u verzameld hebben. Als onze diensten beschikbaar zijn via de websites van onze partners, dan kunnen de partners toegang hebben tot informatie. Hun gebruik van uw persoonlijke gegevens is vastgesteld in hun privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites, zelfs als u toegang krijgt door gebruik te maken van links op onze website of als u via ons toegang heeft tot deze website of onze diensten van hen.
We raden u aan het beleid te controleren van iedere website die u bezoekt en controleer of u het eens bent met de voorwaarden van dergelijk beleid voordat u uw persoonlijke informatie verschaft. Als ons bedrijf een joint venture aangaat met/ of wordt verkocht of fuseert met een andere zakelijke entiteit, kunnen uw gegevens worden verstrekt, en uiteindelijk worden overgebracht naar onze nieuwe zakelijke partners of eigenaren.
Als we u een service of een dienst bieden die is verstrekt namens een derde partij (zoals een makelaar of aannemer) is het mogelijk dat we Uw informatie aan hen doorgeven om de diensten te leveren. Hun gebruik van uw persoonlijke gegevens is vastgesteld in hun privacybeleid, wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk. Door gebruik te maken van LuxuryEstate gaat u akkoord om uw informatie te verstrekken aan derden die door ons bevoegd zijn om dergelijke diensten te verlenen en vrijwaart u ons van het gebruik dat kan worden uitgevoerd. We kunnen ook gebruik maken van derden om diensten te verstrekken namens ons, waaronder het verwerken van informatie geboden (zonder, desalniettemin, dat deze gebruik kan maken van het) bijv. voltooien van gedeeltelijke adressen of voor de verbetering van onze informatie.
We maken niet op andere wijze openbaar, verkopen of verspreiden de informatie van Gebruikers naar derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet.

TOEGANG, AANPASSING EN VERWIJDERING VAN INFORMATIE

Geregistreerde gebruikers van LuxuryEstate kunnen hun informatie actualiseren, instellingen veranderen of hun account deactiveren op de profielpagina wanneer ingelogd.

Gebruikers van deze Website kunnen ons verzoeken dat we hen een kopie bieden van de persoonlijke gegevens in ons bezit, door contact met ons op te nemen. Het zou kunnen dat we een kleine vergoeding in rekening brengen voor het opzoeken van de data, de voorbereiding en levering. U mag ons vragen de noodzakelijke veranderingen aan te brengen om te verzekeren dat dergelijke informatie accuraat en actueel is.

COOKIES EN VOLGEN

Zoals vele websites en applicaties, maken we gebruik van "cookies" om ons in staat te stellen de beste surf-ervaring te bieden op LuxuryEstate, het inlogin proces te vereenvoudigen, voorkeuren bij te houden en het gebruik van de website volgen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die opgeslagen zijn op de harde schijf van uw computer, smartphone of tablet door uw browser. Uw browser heeft de capaciteit om te voorkomen dat websites cookies gebruiken (uw help menu of uw browser vertelt u hoe dit moet), maar hou er rekening mee dat deze handeling de correcte werking van de website en andere websites kan verminderen of verhinderen. Aanvullende informatie over de cookies die we gebruiken kunt u hier bekijken.
Zoals alle websites, nemen onze diensten automatisch "log bestanden" op deze bevatten informatie over het volume en de karakteristieken van het verkeer op onze website zoals het IP adres, het aantal bezochte pagina's en de tijd die besteed is op de website. We maken gebruik van log bestanden om beter te begrijpen hoe onze website gebruikt wordt, dit helpt ons te monitoren en de service te verbeteren. We kunnen u niet identificeren door log bestanden.

VEILIGHEID, OPSLAG EN VERZENDEN VAN INFORMATIE

LuxuryEstate volgt strikte veiligheidsprocedures om te verzekeren dat persoonlijke informatie niet wordt beschadigd, verwoest of bekendgemaakt aan derden zonder uit toestemming (tenzij zij diensten verschaffen zoals omschreven in het onderdeel "Toegang tot de informatie die u verschaft of wij verzamelen" hierboven) en om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. De computers die de informatie opslaan worden bewaard in op een veilige locatie, met beperkte fysieke toegang en we maken gebruik van beveiligde firewalls en andere maatregelen om elektronische toegang te beperken. Als u met derden werkt, vereisen wij hen soortgelijke maatregelen te nemen om uw informatie te beschermen.
Toegang tot de informatie die wij verzamelen of opnemen is beperkt tot onze kantoren. Alleen medewerkers die informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. We zullen het u uitdrukkelijk vragen als we informatie van u nodig hebben. U kunt de persoonlijke informatie die u ons heeft verschaft op elk gewenst moment bewerken door het bekijken van je profiel pagina.
De persoonlijke informatie verzameld door deze website kan worden getransporteerd buiten het nationale territorium, enkel en exclusief voor de uitvoering van de gevraagde diensten van de website en onder voorbehoud van specifieke bepalingen vastgelegd in Europese wetgeving. We bewaren uw informatie voor een redelijke periode of zolang als wettelijk toegestaan.

VERANDERINGEN IN HET BELEID

We behouden het recht dit Beleid, ten alle tijden, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen worden op onze website gepubliceerd en gaan in op het moment van publicatie. In het geval dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in onderdelen die een effect hebben op het gebruik van de website en de verspreiding van de gegevens, zullen we ons inspannen om ervoor te zorgen dat de gebruikers over deze veranderingen wordt geinformeerd.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op de computer van een gebruiker, ze bevatten data met betrekking tot een specifieke website. De cookies zijn geplaatst op de computer van de gebruiker door die website en en kunnen worden geraadpleegd elke keer dat een gebruiker door de site bladert. De cookies gebruikt door LuxuryEstate zijn vrij standaard en onschadelijk. We gebruiken ze voornamelijk om data te verzamelen, om ons te helpen de website te verbeteren door te zien welke onderdelen gebruikt worden, hoe gebruikers navigeren naar iedere pagina en welke onderdelen op iedere pagina bij voorkeur aangeklikt wordt.
Desalniettemin willen we dat u weet welke cookies LuxuryEstate toepast en waarom we ze gebruiken. Hieronder hebben we een lijst met alle cookies die onze website zet, met details over de reden waarom we ze gebruiken. Voor diegenen die iets meer informatie willen, hebben we informatie toegevoegd waarin het exacte doel van elke cookie die we gebruiken gespecificeerd wordt. Tenslotte, hebben we informatie bijgesloten over te tijd dat de cookie bewaart wordt in het systeem (of de cookie blijft behouden na het verlaten van de website, om nogmaals te gebruiken wanneer u terugkomt op de website- ook wel bekend als "hardnekkig" – of de cookie wordt verwijderd zodra het bezoek wordt afgesloten – ook wel "Sessie").
De cookies die geplaatst worden op LuxuryEstate door ons of door derden en partners vallen in de volgende categorieën:

SESSIE MANAGEMENT

Deze cookies zijn doorgaans vereist door ons om te verzekeren dat gebruikers vrij kunnen surfen van de ene naar de andere pagina en in staat zijn toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van zekere diensten op de website. Normaal gesproken worden de cookies bewaard als uw browser open is en verwijderd zodra u deze sluit. Er zijn enkele cookies die langer bewaard moeten blijven dan de duur van uw bezoek (sessie).
LuxuryMedia Ltd. Operatie noodzakelijk Eerste deel -

PERFORMANCE MONITORING

We willen ervoor zorgen dat we een goede ervaring. Deze cookies stellen ons in staat om bij te houden hoe bezoekers de site te gebruiken. Deze informatie geeft ons anonieme statistieken over het aantal mensen die uw site, waar ze vandaan komen en welke pagina's ze bezoeken bezoeken, om zich te concentreren beter ontwikkeling van de site en onze diensten.
Google Analyse Derde deel https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Google Prestatie Derde deel https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

FUNCTIONALITEIT

Deze cookies staan u toe voorkeuren in te stellen en op te slaan voor de Website, zoals wanneer u inlogd, opmerkingen plaatst of waar u de mogelijkheid wordt geboden elementen te personaliseren in de lay-out of content van de Website.
LuxuryMedia Ltd. Operatie noodzakelijk Eerste deel -

ADVERTENTIE BANNERS EN/ OF TEKST

Door ons advertentieplatform Google DoubleClick delegeren we posities op onze site naar andere derde partijen, reclamebureaus en netwerken deze reclame kan uitgevoerd worden met behulp van cookies op onze website.
Google Doubleclick Retargeting Eerste deel https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Google Adwords Retargeting Eerste deel https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

VEILIGHEID

Om frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen, en de bescherming van gebruikersgegevens tegen onbevoegde partijen, gebruiken we de veiligheid van cookies om gebruikers te verifiëren.
LuxuryMedia Ltd. Operatie noodzakelijk Eerste deel -

SOCIAL NETWORK

Ze worden gebruikt om gebruikers in staat om te communiceren met verschillende sociale netwerken, bijvoorbeeld door het delen van content.
Facebook Sociale functies Derde deel https://www.facebook.com/policy.php
Google Sociale functies Derde deel https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Twitter Sociale functies Derde deel https://www.twitter.com/privacy

INHOUD VAN DERDEN

Third-party cookies zijn nodig voor de levering van content / functionaliteiten geleverd door derden.
Google Maps Inhoud Derde deel https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Youtube Inhoud Derde deel https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
Vimeo Inhoud Derde deel https://vimeo.com/cookie_policy
Om de beste online ervaring te bieden, kunnen er van tijd tot tijd nieuwe diensten worden toegevoerd die gebruik maken van cookies. We streven ernaar de informatie over de cookies die hier aangeboden wordt zo correct mogelijk te houden en naar redelijkheid de details regelmatig te herzien en te actualiseren. Wanneer we deze details actualiseren, plaatsen we de veranderingen op deze pagina of op andere pagina's van onze website.
Om de beste online ervaring te bieden, kunnen er van tijd tot tijd nieuwe diensten worden toegevoerd die gebruik maken van cookies. We streven ernaar de informatie over de cookies die hier aangeboden wordt zo correct mogelijk te houden en naar redelijkheid de details regelmatig te herzien en te actualiseren. Wanneer we deze details actualiseren, plaatsen we de veranderingen op deze pagina of op andere pagina's van onze website.
Cookievoorkeuren